MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
7 86 377 2640
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike
Sunčana dolina

Plan primene sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

Dve strane su se dogovorile o sledećim načelima koja se odnose na organizaciju posla Odbora za implementaciju:

• Implementacioni koraci u svim oblastima navedenim u nastavku biće preduzeti istovremeno.

• Ovaj plan biće podložan ažuriranju, ukoliko je potrebno, od dve strane u Odboru za implementaciju.

• Obe strane će nastaviti da ulažu napore u cilјu informisanja svojih zajednica o sadržaju "Prvog sporazuma" i Plana primene.

Implementaciju će činiti šest glavnih elemenata:

1. Prilagođavanje pravnih okvira;

2. Asocijacija/zajednica;

3. Policija;

4. Pravosuđe;

5. Lokalni izbori;

6. Opšte odredbe.

1. Prilagođavanje pravnih okvira:

Kraj maja:

Obe strane daće Odboru za implementaciju na razmatranje svoje detalјne planove i vremenske okvire koji se odnose na pravne promene koje su neophodne za implementaciju "Prvog sporazuma".

Do sredine juna:

Obe strane imaće usvojene sve neophodne pravne promene neophodne za implementaciju "Prvog sporazuma", uklјučujući i zakon o amnestiji.

2. Asocijacija/zajednica

Do kraja maja:

Dve strane će osnovati Upravlјački tim za osnivanje Asocijacije/zajednice sa spiskom poslova i zadataka koje je odredio Odbor za implementaciju. Ovaj spisak poslova i zadataka obuhvatiće i izradu nacrta statuta. Tim će imati zadatke koji se odnose na sva pitanja relevantna za uspostavlјenje Asocijacije/zajednice, kao i tokom prelaznog perioda, kompetencije predviđene članom 4 i 6 "Prvog sporazuma". Upravlјački tim će činiti predstavnici četiri opštine sa severa i biće ustanovlјen na osnovu podrške nadležnog organa Kosova. Odbor za implementaciju će nadgledati rad Upravlјačkog tima.

Do kraja oktobra:

Nakon lokalnih izbora i prihvatanja rezultata istih, Pripremni tim će biti raspušten. Asocijacija/zajednica će kao po članu 1. "Prvog sporzuma" biti osnovana i usvojiće svoj Statut u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi i zakonom Kosova.

3. Policija

Kraj maja:

Dve strane će osnovati radnu grupu za implementaciju članova 7-9 "Prvog sporazuma". Radna grupa će razviti detalјne planove i vremenske okvire za integraciju pripadnika srpskih bezbednosnih struktura u kosovske strukture, kao i za osnivanje bilo koje nove strukture koju zahteva Sporazum, koja će biti spovedena uz podršku Euleksa. Vršilac dužnosti Regionalnog policijskog komandira za četiri opštine na severu biće imenovan u skladu sa članom 9."Prvog sporazuma".

Do sredine juna:

Srbija će otpočeti sa zatvaranjem prostorija u kojima su smeštene njene bezbednosne strukture na Kosovu.

Srbija će dostaviti informacije specifikujući broj i čin zaposlenih u Vladi Srbije u sektoru za bezbednost na Kosovu koji su izrazili zainteresovanost za priklјučivanje kosovskim strukturama.

Kosovo će ponuditi pozicije u Kosovskoj policiji i drugim ekvivalentnim strukturama Kosova na osnovu, koliko to mogućnosti dozvolјavaju, mesta prebivališta.

Srbija će započeti neophodne unutrašnje procedure za prestanak isplata ličnih dohodaka osoblјu nakon njihovog priklјučivanja ekvivalentnim kosovskim strukturama i to će predstaviti radnoj grupi. Ovaj proces biće započet u slučajevima osoblјa koje je već zaposleno u Kosovskoj policiji.

Do sredine jula:

Sve prostorije srpskih bezbednosnih struktura na Kosovu biće zatvorene.

Do kraja godine:

Članovi srpskih bezbednosnih struktura na Kosovu biće u potpunosti integrisani u ekvivalentne kosovske strukture i plate će biti isplaćivane isklјučivo iz budžeta Kosova.

4. Pravosuđe

Do kraja maja:

Dve strane će osnovati radnu grupu za implementaciju člana 10 "Prvog sporazuma". Radna grupa će razviti detalјne planove za integraciju srpskih pravosudnih organa u kosovske strukture, kao i za osnivanje bilo koje nove strukture koju zahteva Sporazum, uklјučujući osnovne sudove i kancelarije javnog tužilaštva u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, koje će biti spovedene kao deo kosovskog pravnog okvira i uz podršku Euleksa.

Datum i plan za privremeno obustavlјanje novih slučajeva koji se trenutno razmatraju u okviru srpskog pravosudnog sistema na Kosovu biće dogovoren.

Do sredine juna:

Srbija će dostaviti informacije o broju svog osoblјa zaposlenog u pravosudnim organima na Kosovu koji su izrazili zainteresovanost da se priklјuče kosovskim strukturama, odmah nakon što bude usvojen zakon o amnestiji.

Kosovo će otvoriti slobodne pozicije u svojim pravosudnim strukturama.

Sastav u pravosuđu treba da odslikava etničku kompoziciju teritorijalne jurisdikcije svakog pojedinačnog suda.

Do kraja godine:

Integracija pravosudnih organa biće završena. Svi srpski sudovi na Kosovu biće zatvoreni, nova tela uspostavlјena, a osoblјe integrisano u kosovski sistem. Neće biti raskoraka u obavlјanju dužnosti.

5. Lokalni izbori

Do prve nedelјe juna:

Odbor za implementaciju će započeti razgovore u vezi sa održavanjem lokalnih izbora. OEBS će učestvovati u ovom razgovorima i predvoditi sve neophodne radne grupe u vezi sa tom temom.

Do kraja oktobra:

Održani lokalni izbori.

6. Opšte odredbe

* Transparentnost finansiranja

Do kraja maja:

Srbija će pružiti detalјan pregled finansiranja svih institucija na Kosovu preko Odbora za implementaciju.

Do sredine jula:

Način ostvarivanja principa za transperentnost finansiranja definisaće obe strane u Odboru za implementaciju.

* Potpuna implementacija svih dogovora ranije postignutih u dijalogu. Obe strane se obavezuju na punu implementaciju ranije postignutih dogovora, poimence:

• Katastar

• Matične knjige

• Carinski pečat

• Univerzitetske diplome

• Sloboda kretanja

• Regionalno predstavlјanje

• Integrisano upravlјanje prelazima (IBM)

• Dogovori koji se odnose na oficire za vezu

• Specijalna policijska jedinica za zaštitu religijskog i kulturnog nasleđa

• Naplata carina/razvoj fonda za severno Kosovo

• Dve strane će nastaviti politički dijalog.

Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
7 86 377 2640
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike
Sunčana dolina