MENI
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za opšte poslove
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sektor za opšte poslove

U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izradu opštih i pojedinačnih akata koja se odnose na ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i nameštenika iz oblasti radnih odnosa;
 • Izradu opšteg akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji;
 • Na selekciju, regrutovanje i prijem novih kadrova, organizovanje i sprovođenje obuke državnih službenika i nameštenika;
 • Poslovi vezani za postupak ocenjivanja državnih službenika, poslovi analitičara radnih mesta u postupku razvrstavanja radnih mesta;
 • Projektovanje, razvoj i održavanje jedinstvenog informacionog sistema;
 • Poslove odnosa sa javnošću;
 • Poslovi koji se odnose na: planiranje i namensko trošenje sredstava potrebnih za rad Kancelarije, izradu finansijskog plana, kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka, pripremanje i obrađivanje zahteva za obezbeđenje finansijskih sredstava za rad Kancelarije i sredstava za posebne namene;
 • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, izrada završnog računa i izveštaja o utrošku sredstava, obrađivanje podataka u svrhu obračuna plata i ostalih naknada i primanja državnih službenika i nameštenika;
 • Poslovi finansiranja institucija RS na teritoriji AP Kosovo i Metohija;
 • Pripreme predloga plana javnih nabavki i pripreme izveštaja o javnim nabavkama izvršenim na godišnjem nivou, sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za opšte poslove kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se:

 1. Grupa za ljudske resurse i tehničku podršku;
 2. Grupa za finansijske poslove;
 3. Grupa za javne nabavke
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike